Jak klasyfikować odpady?

Odpady medyczne dzielimy na:

1. Odpady zakaźne:

 • 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania,
 • 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
 • 18 01 80* - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych,
 • 18 01 82* - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,

2. Odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne:

 • 18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • 18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego,

3. Odpady inne niż niebezpieczne:

 • 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03*),
 • 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy),
 • 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
 • 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08,
 • 18 01 81 - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80,

4. Wysoce zakaźne odpady medyczne:

 • 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania,
 • 18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,