Odpady medyczne Płock

Gospodarowanie odpadami medycznymi Płock to wieloetapowy proces, który podlega licznym regulacjom prawnym. Odbiór odpadów medycznych w Płocku, transport odpadów medycznych, a także unieszkodliwianie odpadów medycznych Płock, wymaga od placówek medycznych nawiązania stałej współpracy z podmiotem, który w rzetelny i gwarantujący jakość świadczonych usług sposób dopełni wszystkich formalności i zajmie się odpadami w kompleksowy sposób.

Odpady medyczne Płock, odpady weterynaryjne Płock – dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą z 2012 roku, za odpady medyczne uznaje się te odpady, które wygenerowane zostały w procesie udzielania świadczeń medycznych, zdrowotnych, badań naukowych czy doświadczeń. Odpady weterynaryjne to natomiast odpady, które powstały w procesie udzielania pomocy weterynaryjnej, opieki, badań oraz leczenia zwierząt, a także w procesach naukowych i badawczych.

Zarówno odpady medyczne Płock, jak i odpady weterynaryjne, wymagają specjalnych zabiegów, aby przechowywanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów przebiegało w literze prawa i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Odpady medyczne Płock – bezpieczna segregacja odpadów

Pośród wielu przepisów, obejmujących gospodarowanie odpadami medycznymi w Płocku, część z nich reguluje to, w jaki sposób odpady medyczne muszą być segregowane i przechowywane, zanim stosowny podmiot, świadczący usługi takie jak odbiór odpadów medycznych w Płocku, transport odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych, odbierze je z placówki, w której zostały wygenerowane.

Odpady medyczne w Płocku muszą być segregowane zgodnie z przepisami na zakaźne, niebezpieczne i inne, niż niebezpieczne. W szerokiej grupie odpadów, których dotyczą zapisy, znajdują się między innymi narzędzia medyczne, części ciała, organy, pojemniki na krew, chemikalia, leki, produkty zawierające drobnoustroje chorobotwórcze, opatrunki, pieluchy i wiele więcej.

Odpady medyczne Płock - przechowywanie odpadów

Wszystkie odpady medyczne Płock muszą być przechowywane w określony przez ustawodawcę sposób. Wytyczne mają na celu ustandaryzowanie procedur, prowadząc do bezpiecznego gospodarowania odpadami, które ze względu na swój charakter, mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia, a także środowiska.

Do przechowywania odpadów przeznaczone są wytrzymałe worki jednorazowe z polietylenu w określonych i przypisanych do konkretnych grup odpadów kolorach. Odpady medyczne, które z powodu ostrych krawędzi nie mogą być przechowywane w workach, składowane muszą być w odpowiednich pojemnikach jednorazowych. Zarówno worki, jak i pojemniki muszą być opatrzone kodami identyfikującymi.

Do czasu odbioru odpady muszą być przechowywane w pomieszczeniach, spełniających określone warunki termiczne, a następnie w wyznaczonych terminach przekazywane do unieszkodliwienia.

Odpady medyczne Płock – odbiór, transport, unieszkodliwienie

Odbiór odpadów medycznych realizowany jest przez wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi. Ponieważ w placówkach medycznych odpady medyczne (podobnie jak odpady weterynaryjne w gabinetach) są generowane z reguły w trybie ciągłym, a ich przyrost jest stały, muszą być odbierane terminowo i sprawnie. W przeciwnym razie, funkcjonowanie placówki medycznej, badawczej czy innej, jest zakłócone.

W EKORR zajmujemy się gospodarowaniem odpadami medycznymi. Nasze kompleksowe usługi obejmują:

  • Odbiór odpadów medycznych Płock.
  • Odbiór odpadów weterynaryjnych Płock.
  • Transport odpadów medycznych Płock.
  • Transport odpadów weterynaryjnych Płock.
  • Unieszkodliwienie odpadów medycznych Płock.
  • Unieszkodliwienie odpadów weterynaryjnych Płock.
  • Kompleksowe zaopatrzenie placówek we wszystko, co jest niezbędne do segregacji i przechowywania odpadów medycznych: opakowania do segregacji – worki i pojemniki w różnych rozmiarach, etykiety, kanistry.

 

Odpady medyczne Płock – elastycznie, sprawnie i kompleksowo

Nasze doświadczenie w gospodarowaniu odpadami medycznymi nauczyło nas, jak istotna w naszej branży jest niezawodność. Podpisujemy umowy na stałą współpracę, podczas której odbiór odpadów medycznych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Co więcej, w sytuacjach nadzwyczajnych, zawsze pozostajemy do dyspozycji, wspierając naszych Klientów w procesie zarządzania odpadami medycznymi.

Odpady medyczne Płock, profesjonalny transport i bezpieczne unieszkodliwianie

Gospodarka odpadami medycznymi stawia określone wymagania nie tylko w zakresie segregacji i przechowywania, ale również dalszych procesów, związanych z odpadami. Transport odpadów medycznych odbywa się specjalnie przystosowanymi do tego pojazdami. Kierowcy EKORR posiadają certyfikaty ADR, definiujące uprawnienia do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Unieszkodliwianie odpadów medycznych to natomiast proces spalania – tak zwane termiczne przekształcanie, które odbywać się musi w przystosowanym do tego miejscu. Obejmuje nie tylko sam proces spalania, ale również procedury, które zabezpieczają przed szkodliwym wpływem produktów spalania na środowisko, ludzi i zwierzęta.

W EKORR bezpieczeństwo i najwyższe standardy jakości stoją zawsze na pierwszym miejscu. Każdy z prowadzonych przez nas etapów współpracy – odbiór odpadów medycznych w Płocku, transport odpadów medycznych Płock oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych, odbywa się zgodnie z przepisami.

Odpady medyczne Płock – EKORR zajmie się wszystkim za ciebie

Zdajemy sobie sprawę z tego, że odpady medyczne stanowią tylko produkt uboczny głównych działań naszych Klientów. Ich przechowywanie i utylizacja nie powinny więc stanowić przeszkody w prowadzeniu placówki medycznej czy badawczej.

Dlatego każda współpraca skoncentrowana jest na wygodzie Klienta i dostosowaniu harmonogramów do indywidualnych potrzeb. Odbiór odpadów medycznych odbywa się zawsze wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni.

Współpraca z EKORR przebiega sprawnie i niezawodnie. Dbamy o jakość i konkurencyjne ceny. Zapraszamy do współpracy!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU