Odpady weterynaryjne

Działalnością naszej firmy jest odbiór odpadów weterynaryjnych, ich transport i unieszkodliwienie w spalarni odpadów.

Właściwe gospodarowanie odpadami weterynaryjnymi wymaga kompleksowych i profesjonalnych usług, które oferujemy naszym Klientom. Począwszy od dostarczenia specjalistycznych opakowań na odpady weterynaryjne i medyczne, poprzez ich transport i utylizację w spalarni odpadów niebezpiecznych.

Odbieramy odpady weterynaryjne zakaźne, odpady chemiczne z działalności weterynaryjnej, odpady niebezpieczne oraz leki i narzędzia chirurgiczne.

Nasza oferta odbioru i utylizacji odpadów weterynaryjnych skierowania jest m.in. do:

- Gabinetów weterynaryjnych,

- Laboratoriów,

- Przychodni weterynaryjnych,

- Innych wytwórców odpadów weterynaryjnych.

Rodzaje i kody odpadów weterynaryjnych:

18 02 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02).

18 02 02* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

18 02 03 - Inne odpady niż wymienione w 18 02 02.

18 02 05* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.

18 02 06 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05.

18 02 07* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

18 02 08 - Leki inne niż wymienione w 18 02 07.

Przechowywanie odpadów weterynaryjnych:

  • odpowiednio przystosowane pomieszczenie - wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi,
  • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

18 02 02* - magazynowanie w temperaturze 10 °C i wyższej nie może przekraczać 48 godzin, natomiast w temperaturze poniżej 10 °C mogą być magazynowane nie dłużej niż 30 dni.

18 02 01, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08 - mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Sposób pakowania:

18 02 02* - Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego,  wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów.

18 02 05*, 18 02 07* - odpady weterynaryjne, o których mowa, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. 

18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08 - odpady weterynaryjne, o których mowa, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia, w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające informacje m.in. o kodzie odpadów w nim przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia.