REGULAMIN SKLEPU

Informacje o przedsiębiorcy:

Internetowy sklep działający pod adresem https://www.ekorr.pl

jest prowadzony przez:

EKORR Rybiccy Sp. J.

ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

NIP: 522-320-87-28, REGON: 389812363, KRS: 0000918183

Kontakt: +48 22 290 39 49, info@ekorr.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy EKORR (dalej "EKORR") prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").

2. Warunkiem dokonania zakupów w EKORR jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

3. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży pomiędzy EKORR a Kupującym.

4. Ceny podane w EKORR wyrażone są polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

§ 2 Zamówienia i terminy realizacji

1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu EKORR https://www.ekorr.pl

2. Kupujący wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych i kontaktowych (telefon, e-mail).

3. EKORR nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego towaru lub opóźnienie jego dostawy spowodowane błędnym podaniem adresu przez Kupującego.

4. Zamówienia poprzez sklep EKORR można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

5. EKORR zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, które wzbudza wątpliwości np. bez podania numeru tel. lub adresu e-mail, bez których nie będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.

6. Zamówienia należy składać poprzez sklep EKORR wykorzystując zawarty w nim formularz i dodając produkty do koszyka.

7. Każde złożone zamówienie przez Kupującego potwierdzane jest telefonicznie lub drogą elektroniczną (na e-mail).

8. Zamówienia realizowane są w ciągu 1 - 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia.

9. W przypadku powstania okoliczności mających wpływ na częściową lub całkowitą dostawę zamówionego towaru pracownik EKORR uzgadnia z Kupującym telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) dalsze postępowanie mające na celu sfinalizowanie lub rezygnacje z dostawy.

10. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

11. Koszty transportu pokrywa Kupujący.

12. Kupujący powinien sprawdzić w obecności dostawcy (pracownika firmy kurierskiej)  otrzymany towar.

13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu należności na rachunek bankowy EKORR.

14.Dostawy towaru odbywają się tylko na terenie Polski.

§3 Koszty dostawy

1. Zamówiony towar EKORR wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Wysyłka towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - koszt od 22,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote, dziewięćdziesiąt groszy).

3. Szczegółowy koszt dostawy będzie widoczny w koszyku, podczas składania zamówienia.

§4 Formy płatności

1. Za zakupy w EKORR Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Serwis umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§5 Dokument zakupu

1. Kupujący otrzymują wraz z zamówionym towarem fakturę VAT.

§6 Reklamacje

1. Wszystkie towary oferowane przez EKORR są fabrycznie nowe, nieużywane oraz posiadają gwarancję.

2. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest posiadanie i przedstawienie przez Kupującego dokumentu zakupu (faktury Vat).

3. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i o ewentualnych uszkodzeniach podczas transportu powinien poinformować EKORR.

4. Jeżeli zawartość przesyłki podczas odbioru okaże się uszkodzona Kupujący powinien w obecności kuriera spisać protokół i nie odbierać przesyłki lub powiadomić EKORR.

5. EKORR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.

6. Towar zwracany w celu reklamacji należy wysyłać na adres EKORR Rybiccy Sp. J. ul. Instalatorów 23 lok.101, 02-237 Warszawa wraz z otrzymaną z nim fakturą Vat.

7. Indywidualne ustawienia ekranu i komputera Kupującego powodujące błędne wyświetlanie informacji o towarach (np. kolor) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w EKORR.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie do siedziby EKORR w terminie 14 dni od daty zakupu.

3.W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. Kupujący zwraca do EKORR zakupiony towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny i w fabrycznym opakowaniu. Towar nie może nosić śladów używania.

5. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

6. Zwrot pieniędzy i wystawienie faktury korygującej, następuje po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

7. Zwracany towar należy wysyłać na adres EKORR Rybiccy Sp. J. ul. Instalatorów 23 lok.101, 02-237 Warszawa wraz z otrzymaną z nim fakturą Vat.

§8 Ochrona prywatności

1. Kupujący składając zamówienie w sklepie EKORR wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu związanym z realizacją zamówienia. Dane przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Kupujących zbierane są tylko i wyłącznie na potrzeby EKORR z siedzibą w 02-237 Warszawa, przy ul. Instalatorów 23 do celów marketingowych i do ewidencji.

3. Materiały reklamowe i promocyjne wysyłamy Klientom, którzy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to szczególnie Newsletter'a wysyłanego klientowi, jeżeli ten potwierdzi chęć otrzymywania, zaznaczając odpowiednie pole wyboru podczas procesu rejestracji.

3. EKORR z siedzibą w 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 23 będzie Administratorem Danych Osobowych.

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich aktualizowania.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Kupującego dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

6. Dane Kupującego będą również przekazane do Przelewy24 (PayPro S.A.), jako operatora płatności elektronicznych, która będzie również Administratorem Danych Osobowych  oraz do firmy kurierskiej DPD w celu realizacji zamówienia pod kątem dostarczenia przesyłki.

§9 Postanowienia końcowe 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej https://www.ekorr.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

2. EKORR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu EKORR wynikające z przyczyn technicznych.

3. Wszystkie informacje dotyczące specyfikacji oferowanych produktów pochodzą z materiałów opublikowanych przez ich producentów.

4. EKORR zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wynikające z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

§10 Postanowienia RODO

1. Dane osobowe, w szczególności jednak imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, zwane dalej „Danymi Osobowymi”, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679/WE, zwanego dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest EKORR Rybiccy Sp. J. z siedzibą w Warszawie 02-237 przy ul. Instalatorów 23, posiadająca NIP 522-320-87-28, REGON 389812363, KRS 0000918183.

3. EKORR oświadcza, iż Dane Osobowe przetwarzane w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

4. EKORR może wystąpić do Kupującego o udzielenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych.

5. Kupujący oświadcza, iż jest upoważniony bądź zapewni, iż będzie uprawniony w czasie udostępniania danych EKORR do przekazania wszelkich danych osobowych ujawnianych przy zawieraniu i realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności danych pracowników i innych osób realizujących niniejszą Umowę w imieniu Kupującego, a ponadto zobowiązuje się w stosunku Kupującego do wypełnienia w imieniu Kupującego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO.

§11 Zastrzeżenia

1. EKORR zabrania wykorzystywania materiałów opublikowanych na stronie https://www.ekorr.pl bez pisemnej zgody EKORR.