Kody odpadów medycznych

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Odpady w zależności od źródła ich powstawania, dzielą się na dwadzieścia grup, w których znajduje się grupa "18" zawierająca kody odpadów medycznych.

Odpady medyczne podzielone zostały na trzy rodzaje:

  • Odpady zakaźne,
  • Odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne,
  • Odpady inne niż niebezpieczne.

Odpady zakaźne to odpady medyczne o kodach:

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwaty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Odpady niebezpieczne inne niż zakaźne to odpady o kodach:

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

Odpady inne niż niebezpieczne to odpady o kodach:

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 

18 01 07  Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80