Sprawozdawczość z wytworzonych odpadów w systemie BDO

Sprawozdania do Marszałka Województwa składane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem BDO (Bazy danych o odpadach).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia rocznego sprawozdania z wytworzonych odpadów medycznych składają je w terminie do dnia 15 marca za ubiegły rok kalendarzowy Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na:

  • Siedzibę lub miejsce zamieszkania wytwórcy odpadów medycznych lub weterynaryjnych – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. W przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania właściwym adresatem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  • Miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Dla przykładu, jeżeli odpady są wytwarzane w dwóch województwach, to składamy dwa sprawozdania, oddzielnie do każdego Marszałka Województwa.
  • Miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa powyżej, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W momencie pojawienia się awarii BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdania w terminie określonym w Ustawie o odpadach wytwórcy odpadów medycznych muszą złożyć sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii. Niewykonanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wytwórca odpadów medycznych sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności. 

SPRAWOZDANIA "ZEROWE"

Przepisy nie regulują dokładnie kwestii składania tak zwanych „zerowych” sprawozdań o wytwarzanych odpadach medycznych i o gospodarowaniu odpadami. Niemniej jednak w systemie BDO jest taka możliwość, poprzez wprowadzenie zerowej masy odpadów medycznych. Kwestia ta nie jest doprecyzowana. IOŚ – Państwowy Instytut Badawczy, który wraz z Ministerstwem Klimatu prowadzi system BDO, twierdzi, że nie ma obowiązku składania zerowych sprawozdań, jednak w niektórych Urzędach Marszałkowskich są odrębne opinie na ten temat. W poszczególnych województwach urzędnicy polecają złożenie „zerowego” sprawozdania z wytworzonych odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych. Natomiast w innych urzędach można otrzymać informację, o braku konieczności składania „zerowego” sprawozdania. Wielu wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych w związku z powyższym i wobec braku jasnych informacji decyduje się na złożenie w/w sprawozdania. Takie sprawozdanie powinno zawierać uzupełniony Dział I i Dział XI.