Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, musi się zarejestrować w BDO, aby uzyskać od Marszałka Województwa dziewięciocyfrowy numer rejestrowy dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w tym odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Numer rejestrowy muszą posiadać nie tylko duże zakłady produkcyjne czy firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, ale także np. gabinety stomatologiczne, gabinety weterynaryjne, salony tatauażu, gabinety kosmetyczne, gabinety lekarskie, przychodnie i szpitale.

BDO jest rejestrem podmiotów:

 • gospodarujących odpadami, w tym wytwórców odpadów medycznych,
 • wprowadzających produkty (opony, oleje, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych),
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby z tworzywa sztucznego na zakupy, objęte opłatą recyklingową.

Wpis do rejestru BDO można uzyskać na podstawie wniosku do właściwego Marszałka Województwa lub z urzędu. Podmioty wytwarzające odpady nieposiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru.

Część podmiotów zwolniona jest z tego obowiązku ponieważ Marszałek Województwa dokonuje z urzędu wpisu do BDO dla podmiotów gospodarujących odpadami, które:

 • uzyskały pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskały pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze
 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Działalności podmiotów, których rejestracja w BDO wymaga złożenia wniosku:

 • Wytwórca odpadów medycznych oraz innych odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • Transportujący odpady,
 • Sprzedawca odpadów,
 • Pośrednik w obrocie odpadami,
 • Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • Prowadzący zakład recyklingu statków,
 • Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie prouktowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1478)

Wpisowi do rejestru BDO nie podlegają (art. 51 Ustawy o odpadach):

 • Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o odpadach,
 • Podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe w celach "rolniczych", zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • Podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym apteki zbierające leki i opakowania po lekach, sklepy przyjmujące zużyte artykuły konsumpcyjne, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze czy urzędy i instytucje posiadające systemy zbierania odpadów (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów),
 • Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75ha, chyba że działalność w zakresie wytwarzania odpadów wymaga zezwolenia,
 • W zakresie transportu odpadów - podmioty, które samodzielnie transportują wytworzone przez siebie odpady.