Transport odpadów medycznych - regulacje prawne.

Odpady medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi możemy podzielić na:

 • odpady medyczne zakaźne,
 • odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne,
 • odpady inne niż niebezpieczne.

W przypadku odpadów medycznych przepisy prawa wskazują dwa rodzaje transportu :

 • transport wewnętrzny,
 • transport zewnętrzny.

Do transportu wewnętrznego odpadów używa się wózków zamykanych, lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości odpadów medycznych do transportu wewnętrznego można używać transportowych pojemników zamykanych. Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pojemnika lub worka. 

Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia utrzymuje się na bieżąco w czystości. Po każdym usunięciu odpadów medycznych przeprowadzić należy dezynfekcję i mycie pojemników.

Transport zewnętrzny odpadów medycznych to transport samochodowy odpadów odebranych od Wytwórcy np. ze Szpitala i dostarczenie ich do utylizacji w spalarni.

Transport odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych podlega ścisłym regulacjom określonym w umowie ADR tj. międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych. 

W przepisach ADR określono wymogi, które należy spełnić podczas przewozu odpadów:

 • należy nadać numer UN odpowiadający przewożonemu ładunkowi np. UN 3291,
 • wypełnić odpowiedni dokument przewozowy, który zawiera informację dotyczące przewożonych odpadów medycznych.
 • konstrukcja samochodów przewożących odpady powinna być zamknięta, szczelna, wnętrze przestrzeni ładunkowej nie powinno posiadać otworów, być porowate lub popękane, nie powinno powodować uszkodzenia załadowanych sztuk przesyłki i utrudniać dezynfekcji powierzchni,
 • pojazd przeznaczony do transportu odpadów medycznych powinien być specjalnie oznakowany naklejką z dwóch boków oraz z tyłu pojazdu,
 • dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w pomarańczowe, odblaskowe tablice w kształcie prostokąta umieszczone zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu,
 • należy wyposażyć samochód w specjalistyczne wyposażenie,
 • kierujący pojazdem musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR uprawniające go do przewozu ładunków niebezpiecznych.