Odpady medyczne w gabinecie kosmetycznym.

W gabinecie kosmetycznym poza odpadami komunalnymi mogą być również wytwarzane odpady medyczne, zakaźne

Zacznijmy od tego, czym są odpady medyczne, a definicję odpadów znajdziemy w Ustawie o odpadach:

Odpady medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

W związku z powyższym w gabinecie kosmetycznym nie są generowane odpady w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, ale poprzez świadczone usługi kosmetologiczne gabinet wytwarza odpady klasyfikowane jako odpady niebezpieczne z grupy H9 - zakaźne.

Odpady te, najczęściej w postaci igieł zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Wobec czego stanowią one odpady medyczne o kodzie 18 01 03* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Odpady medyczne zakaźne zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. należy przekazać do termicznego przekształcenia w spalarni odpadów niebezpiecznych.