Jak przechowywać odpady medyczne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi, w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu albo stacjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym można magazynować odpady medyczne.

Pomieszcznie do magazynowania odpadów medycznych powinno:

 • posiadać niezależne wejście,
 • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
 • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
 • posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp,
 • posiadać miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, a w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów,
 • być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia,
 • posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych,
 • posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów.

Stacjonarne urządzenie chłodnicze powinno:

 • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
 • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
 • posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny dostęp,
 • być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urzadzenia,
 • posiadać zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz,
 • posiadać przedsionek przed wejściem do urządzenia,

Przenośne urządzenie chłodnicze powinno:

 • posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
 • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
 • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia.

Przy pomieszczeniu magazynowym oraz przy stacjonarnym urządzeniu chłodniczym zapewnia się dostęp do:

 • umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzenia, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku,
 • wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych,
 • wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do wstępnego magazynowania odpadów medycznych.

W sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego zapewnia się dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.

Pomieszczenie magazynowe lub urządzenie chłodnicze utrzymuje się na bieżąco w czystości. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, pomieszczenie lub urządzenie dezynfekuje się, a następnie myje albo dezynfekuje się i myje przy użyciu środka myjąco-dezynfekującego.