Nowe wymagania dla magazynowania odpadów medycznych.

W Dzienniku Ustaw z 2020r. poz.1742 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

§11. 1.Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, prowadzone w ramach zbierania odpadów, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2-5 oraz § 5-7 i § 8 ust. 1-5, w pomieszczeniu, które spełnia także następujące wymagania:

1) posiada niezależne wejście;

2) posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję;

3) jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

4) posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp;

5) posiada miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, a w przypadku magazynowania odpadów w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów;

6) jest wyposażone w termometr do ciągłego pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz rejestrator tych pomiarów;

7) posiada wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

8) posiada podłoże wyposażone w kratkę ściekową pozwalającą na odprowadzenie wody ze zmywania powierzchni, na której są magazynowane odpady.

2. Przy pomieszczeniu spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1 zapewnia się dostęp do:

1) umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk oraz elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku;

2) prysznica bezpieczeństwa z bieżącą zimną i ciepłą wodą;

3) wody bieżącej zimnej i ciepłej do celów porządkowych;

4) wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w pomieszczeniach do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

3. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18°C nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

4. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka umieszcza się go w całości w innym większym, nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym wymagania dla pojemników lub worków określone w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach.

5. Miejsca magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych utrzymuje się na bieżąco w czystości przez poddawanie dezynfekcji i myciu.

Zgodnie z § 2.1 2) przepisów rozporządzenia nie stosuje się do magazynowania odpadów przez wytwórcę odpadów, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Pełna treść Rozporządzenia