Odpady medyczne - Nowe Rozporządzenie

Szanowni Państwo,

W zakładce AKTY PRAWNE znajdą Państwo treść nowej regulacji prawnej dotyczącej odpadów medycznych -
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Ważniejsze zmiany wprowadzone poprzez Rozporządzenie:

- pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

1. Kod odpadów medycznych w nim przechowywanych.
2. Nazwę wytwórcy odpadów medycznych.
3. Numer REGON wytwórcy odpadów medycznych.
4. Numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego.
5. Datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania).
6. Datę i godzinę zamknięcia.

- worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem,

- zrezygnowano z wymagań co do nieprzeźroczystości worków na odpady medyczne,

- wprowadzono pojęcie "Wysoce zakaźnych odpadów medycznych", do których zalicza się odpady, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze,
- wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny, a pojemnik z odpadami powinien być opisany "MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI",
- wyznaczone zostały specjalne wymagania jeżeli chodzi o sposób pakowania odpadów wysoce zakaźnych tj.
opakowanie wewnętrzne złożone z worka jednorazowego z folii polietylenowej, koloru czerownego i opakowania zewnętrznego , który stanowi pojemnik koloru czerwonego,

- dodano obowiązek wyposażenia przenośnego urządzenia chłodniczego w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia,

- wprowadzono obowiązek stosowania opracowanych przez siebie procedur postępowania z odpadami medycznymi.