Procesy unieszkodliwiania odpadów

Symbol Procesy unieszkodliwiania odpadów
D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska odpadów itp.)
D2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w ziemi)
D3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór)
D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w poletkach osadowych)
D5 Składowanie na składowiskach odpadów w sposób celowo zaprojektowany
D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów
D7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz
 D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika,w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12
 D9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są unieszkodliwiane za pomocą z któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1-D12
 D10 Przekształcanie termiczne na lądzie
 D11 Przekształcanie termiczne na morzu
 D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)
 D13 Sporządzenie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12
 D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D13
 D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)