Odpady weterynaryjne

W polskich przepisach prawa znajdują się dokładne wskazania dotyczące tego, jak należy przechowywać, pakować oraz unieszkodliwiać odpady weterynaryjne. Poniżej przedstawiamy wymogi w tym zakresie zgodnie z przepisami.


EKORR specjalizuje się w gospodarce odpadami, także odpadami weterynaryjnymi. Nasze usługi kierujemy do lecznic weterynaryjnych, które chcą powierzyć obowiązki w tym zakresie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

EKORR - odpady weterynaryjne - Warszawa - zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług!KODY WG KATALOGU ODPADÓW :

ODPADY WETERYNARYJNE - ODPADY WETERYNARYJNE ZAKAŹNE - ODPADY WETERYNARYJNE SPECJALNE

18 02 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 - Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* - Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 - Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 - Leki inne niż wymienione w 18 02 07

PRZECHOWYWANIE :

18 02 02* -
Przechowywanie w temperaturze powyżej 10 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów,
jednak nie dłużej niż 48 godzin. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 02 01, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08 - 
Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.

PAKOWANIE :

- Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych,z możliwością jednokrotnego zamknięcia,
- Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania,
- Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie,
- Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia,
-Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego,