Odpady przemysłowe

Przepisy prawa wskazują jak należy postępować w sytuacji, gdy podmiot generuje odpady niebezpieczne oraz odpady przemysłowe. Poniżej znajdują się przepisy dotyczące podziału odpadów na grupy i kody odpadów.

Powierzając nam gospodarowanie odpadów przemysłowych, mogą Państwo mieć pewność, że będzie prowadzone zgodnie z przepisami. Posiadamy nowoczesne zaplecze, rozbudowaną sieć transportową i każde zlecenie realizujemy w indywidualny sposób, gdyż każdy Klient i każda grupa wytwarzanych odpadów jest inna i wymaga różnych sposobów realizacji.

W razie dodatkowych pyta związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi pozostajemy do Państwa dyspozycji.




KODY WG KATALOGU ODPADÓW :


ODPADY PRZEMYSŁOWE

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności


02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,leśnictwa
, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01   - Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02   - Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03   - Odpadowa masa roślinna
02 01 08* - Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środku ochrony  roślin I i II klasy                          toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 
02 01 09   - Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 10   - Odpady metalowe
02 01 80* - Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
02 01 81   - Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, niewykazujące właściwości niebezpiecznych
02 01 82  - Zwierzęta padłe i ubite z konieczności



02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01 - Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 80* - Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
02 02 81 - Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych, niewykazujące właściwości niebezpiecznych
02 02 82 - Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
02 02 99 - Inne nie wymienione odpady



02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 01 - Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 - Odpady konserwantów
02 03 03 - Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 - Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem odpadów z produkcji pasz roślinnych)
02 03 81 - Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 - Odpady tytoniowe
02 03 99 - Inne niewymienione odpady


02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01 - Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 - Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 - Wysłodki
02 04 99 - Inne niewymienione odpady


02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 - Odpadowa serwatka
02 05 99 - Inne niewymienione odpady


02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 - Odpady konserwantów
02 06 03 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 - Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 - Inne niewymienione odpady


02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholwych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01 - Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 - Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 - Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 - Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 - Inne niewymienione odpady


06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

06 01 01* - Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02* - Kwas chlorowodorowy
06 01 03* - Kwas fluorowodorowy
06 01 04* - Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05* - Kwas azotowy i azotawy
06 01 06* - Inne kwasy
06 01 99    - Inne niewymienione odpady


06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01* - Wodorotlenek wapniowy
06 02 03* - Wodorotlenek amonowy
06 02 04* - Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05* - Inne wodorotlenki
06 02 99   - Inne niewymienione odpady


06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11* - Sole i roztwory zawierające cyjanki
06 03 13* - Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
06 03 14   - Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15* - Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 03 16   - Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99  -  Inne niewymienione odpady


06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03* - Odpady zawierające arsen
06 04 04* - Odpady zawierające rtęć
06 04 05* - Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 04 99   - Inne niewymienione odpady


06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

06 06 02* - Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03   - Odpady zawierające siarczki i inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99 - Inne niewymienione odpady


06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02* - Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 03* - Osady siarczanu baru zawierające rtęć
06 07 04* - Roztwory i kwasy (np.kwas siarkowy)
06 07 99    - Inne niewymienione odpady


06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

06 08 02* - Odpady zawierające niebezpieczne silikony
06 08 99    - Inne niewymienione odpady


06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

06 09 02   - Żużel fosforowy
06 09 03* - Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04   - Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80   - Fosfogipsy
06 09 81   - Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99  - Inne niewymienione odpady


06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

06 10 02* - Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99   - Inne niewymienione odpady


06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01 - Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80 - Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81 - Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82 - Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83 - Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 - Inne niewymienione odpady


06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 01* - Nieorganiczne środki ochrony roślin (np.pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02* - Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03   - Czysta sadza
06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05* - Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99   - Inne niewymienione odpady


07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej


07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80  - Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99  -  Inne niewymienione odpady 


07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i i poreakcyjne
07 02 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13   - Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14*- Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15   - Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16* - Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17   - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80  - Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99  - Inne niewymienione odpady


07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99   - Inne niewymienione odpady


07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 13* - Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80* - Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
07 04 81    - Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99    - Inne niewymienione odpady


07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 13* - Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14   - Odpady stałe niezawierające substancji niebezpiecznych
07 05 80*- Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81   - Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99   - Inne niewymienione odpady


07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80  - Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81   - Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99   - Inne niewymienione odpady


07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

07 07 01* - Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03* - Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07* - Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09* - Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10* - Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12   - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99   - Inne niewymienione odpady


08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12   - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13* - Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14   - Szlamy z usuwania fabr i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15* - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16   - Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17* - Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18   - Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19* - Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20   - Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21* - Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99   - Inne niewymienione odpady


08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01 - Odpady proszków powlekających
08 02 02 - Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 - Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99 - Inne niewymienione odpady


08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07   - Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08   - Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12* - Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13   - Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 14* - Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15    - Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16* - Zużyte roztwory trawiące
08 03 17* - Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18   - Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 19* - Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80   - Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99   - Inne niewymienione odpady


08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10    - Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11*  - Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12    - Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13*  - Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje       niebezpieczne
08 04 14    - Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15*  - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16    - Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17*  - Olej żywiczny
08 04 99    - Inne niewymienione odpady


08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

08 05 01* - Odpady izocyjanianów


09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 01* - Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02* - Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03* - Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04* - Roztwory utrwalaczy
09 01 05* - Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07   - Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08   - Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10   - Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11* - Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02
                       lub 16 06 03
09 01 12    - Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 13* - Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80* - Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99    - Inne niewymienione odpady


12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw  sztucznych

12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01   - Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02   - Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03   - Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04   - Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05   - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07* - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i  roztworów)
12 01 08* - Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10* - Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13   - Odpady spawalnicze
12 01 14* - Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15    - Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16* - Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17   - Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18* - Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np.szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19* - Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20* - Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21    - Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99    - Inne niewymienione odpady


13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19)

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01*  - Oleje hydrauliczne zawierające PCB
13 01 04* - Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* - Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09* - Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11*  - Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12*  - Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13*  - Inne oleje hydrauliczne


13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe


13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 01* - Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
13 03 06* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07* - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08* - Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione
w 13 03 01
13 03 09* - Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10* - Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła


13 04 Oleje zęzowe

13 04 01* - Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02* - Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03* - Oleje zęzowe ze statków morskich


13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01* - Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02* - Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03* - Szlamy z kolektorów
13 05 06* - Oleje z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07* - Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach


13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach

13 08 01* - Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02* - Inne emulsje
13 08 80   - Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99* - Inne niewymienione odpady


14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

14 06 01*
- Freony, HCFC, HFC
14 06 02* - Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03* - Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04* - Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05* - Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki


15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 - Opakowania z drewna
15 01 04 - Opakowania z metali
15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 - Opakowania ze szkła
15 01 09 - Opakowania z tekstyliów
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi


15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03   - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02


16 Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03   - Zużyte opony
16 01 07* - Filtry olejowe
16 01 08* - Elementy zawierające rtęć
16 01 09* - Elementy zawierające PCB
16 01 10* - Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12   - Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13* - Płyny hamulcowe
16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15    - Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16    - Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17    - Metale żelazne
16 01 18    - Metale nieżelazne
16 01 19    - Tworzywa sztuczne
16 01 20   - Szkło
16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22   - Inne niewymienione elementy
16 01 99   - Inne niewymienione odpady


16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09* - Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* - Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14   - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16    - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15


16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia


16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np.odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07* - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08* - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09   - Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08


16 06 Baterie i akumulatory

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* - Baterie zawierające rtęć
16 06 04   - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05   - Inne baterie i akumulatory
16 06 06* - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów


19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach

19 80 01 - Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych


20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie


20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 
- Papier i tektura
20 01 02  - Szkło
20 01 08  - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10  - Odzież
20 01 11   - Tekstylia
20 01 13* - Rozpuszczalniki
20 01 14* - Kwasy
20 01 15* - Alkalia
20 01 17* - Odczynniki fotograficzne
20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* - Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - Urządzenia zawierające freony
20 01 25   - Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28   - Farbym tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30   - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32   - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34   - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36   - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38   - Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych
20 01 39   - Tworzywa sztuczne
20 01 40  - Metale
20 01 41   - Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80   - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99   - Inne niewymienione odpady