Odpady medyczne

Polskie przepisy prawne wskazują dokładnie, jak należy postępować gdy podmiot wytwarza odpady medyczne. Na naszej stronie mogą Państwo sprawdzić kody odpadów medycznych według katalogu odpadów, warunki przechowywania odpadów oraz sposoby ich pakowania. W przypadku dodatkowych pytań związanych z gospodarką odpadami medycznymi, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

EKORR - odpady medyczne - Warszawa - zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
KODY WG KATALOGU ODPADÓW :

ODPADY MEDYCZNE - ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE - ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE

18 01 01 -  Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*
- Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

1
8 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06
* - Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07
- Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*
- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09
- Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*
- Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*
- Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81
- Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*
- Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

PRZECHOWYWANIE :

18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 82* -
Przechowywanie w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 01 02* -
Przechowywanie w temperaturze do 10° C do 72 godzin.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 -
Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej
niż 30 dni.

PAKOWANIE :

- Odpady medyczne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej ,koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych,
z możliwością jednokrotnego zamknięcia
- Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
- Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
- Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu.
Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia